خدایا ! من تو را اطاعت کردم در آنچه بیشتر دوست داری که آن یگانه شناختن تو است و مخالفت تو نکردم در آنچه بیش از هرچه بد دانی که آن کفر است . پس بیامرز برایم آنچه در این میان است ...