ای دل صبور باش و غم مخور

   که عاقبت این شام صبح گردد

                    و این شب سحر شود