دانایی توانایی است ( فرانسیس بیکن )

ایمان و فقط ایمان برای نجات انسان کافی است ( مارتین لوتر )

حقیقت ‌داروی تلخی است که ثمرات شیرینی دارد ( گاندی )