زندگی مثل یک رودخانه همیشه در جریان است. می گذرد و بر نمیگردد. بعضی ها جریان رودخانه ی زندگیشان زود قطع می شود و بعضی دیر و دیرتر. این جریان همیشه در معرض حوادث قرار دارد. حوادثی خوب و بد. ( کتاب نقطه ی تسلیم ) از شهره وکیلی