از عواطف تلف شده سخن نگویید.عاطفه هیچ وقت تلف نمیشود.

( لانگ فلو )

 

ایمان با مصرف شدن کاهش نمی یابد بلکه بر مقدارش اضافه می شود. ( ناپلئون هیل )

 

هیچ چیز ارزشمندی بدون شور و اشتیاق به دست نمی آید.

( رالف والدو امرسون )

 

روزهای ما با ما جان می سپارند. ( شاتو بریان )