اگر ماه بودم به هرجا که بودی سراغ تو را از خدا می گرفتم

 

و گر سنگ بودم به هر جا که بودی سر رهگذار تو جای می گرفتم

 

اگر ماه بودی به صد ناز شاید شبی بر لب بام من می نشستی

 

و گر سنگ بودی به هر جا که بودم مرا می شکستی  مرا می شکستی

     ( فریدون مشیری )