فرزند ادب باش نه فرزند پدر

 

                 فرزند ادب زنده کند نام پدر