برای تو در سرزمین قلبم خانه ای ساخته ام که پنجره هایش هیچگاه

 هیچگاه از دیدن تو سیر نمی شوند. وقتی تو هستی می توانم همه ی

دنیا را سطر به سطر بخوانم. می توانم دوباره با یک نگاهت صدها

یا بلکه هزاران کتاب و متن عاشقانه بنویسم. با تو می توانم......