X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

 نیست شایسته ی ستایش جز خداوند یکتا

 

 و نزد اوست کلیدهای غیب و نداند آن را جز او

 

 و بداند هر آنچه در صحرا و دریاست

 

 و نیفتد برگی جز آنکه وی آن را بداند

 

 نیست قدرت و قوت مگر از خدای والا و بزرگ.

 

 جنبش و نیرویی نیست جز به دست قدرت خدا.

 

 آنچه که خدا خواهد شود و اگرچه مردم را ناخوش آید

 

 بر او توکل کنم که او پروردگار عرش بزرگ است.