به نام خدایی که امید ندارم جز به فضل او

 

 و نترسم جز داد خواهی او را

 

 و اعتماد ندارم مگر به گفته ی او

 

 و نیاویزم جز به رشته ی او.

 

 به تو پناه آرم ای صاحب گذشت از ظلم و عدوان

 

 و از دگرگونی های دوران

 

 و از پیشامدهای کوبان

 

 و از گذشت عمر پیش از آمادگی و توشه گیری.

 

 به تو راه جویم به سوی آنچه صلاح است

 

 و به تو یاری یاری می جویم در آنچه پیرامون کامیابی و کامروا ساختن است

 

 پس بگردان فردایم را بهتر و نیز پس از آن را بهتر از این ساعتم و این روزم

 

 که به راستی همانا تویی آمرزنده و مهربان.