اگه تو زندگی رسیدی به یه در بزرگ

 

 که یه

 

قفل خیلی بزرگ هم بهش زده بودن

 

 

 

 اصلا ناراحت نشو و به تلاشت ادامه  

 

بده ، 

 

چون اگه قرار بود اون در باز نشه جاش

 

 دیوار

 

 می گذاشتن !