به نام خداوندی که پروردگار زمین و آسمان است

خداوندی که قرار داد شب را چونان جامه و خواب

را مایه ی آسودگی و روز را برای تکاپو .

حمد از آن خدایی است که می آفریند و سامان

میدهد.میمیراند و زنده میکند. بیمار مینماید و درمان

میکند و هرچه آنچه برای ما رقم می خورد بی شک

به اراده ی اوست و همه چیز زیر سایه ی حکمت

پروردگار یکتاست.