اینم ۳تا جمله از کتاب نقطه ی تسلیم نوشته ی شهره وکیلی

انسان نمیتواند به همه ی خواسته هایش دست پیدا کند، گاه خواستن

بهتر از رسیدن به خواسته است.

 

ازدواج یک دام آهنی است که فرار کردن از آن خیلی سخت است

 

مرگ در کمین است، هر روزمان میتواند بی فردا باشد