اینم چند تا جمله که در جاهای مختلف خوندم و حالا اینجا میذارم تا شما هم استفاده کنین. 

 

این دنیا عجیبه،تا مریض نشی برات گل نمیارن،تا گریه  

 

نکنی نوازشت نمیکنن،تا فریاد نکشی به طرفت بر نمیگردن 

 

تا نمیری نمی بخشنت!! 

...................................................................... 

 

زندگی کوتاهتر از آن است که به خصومت بگذرد و قلبها 

 

گرامیتر از آنند که بشکنند.فردا خورشید طلوع خواهد کرد  

 

حتی اگر ما نباشیم... 

....................................................................... 

 

سنگینی باری که خدا به دوش ما می گذارد آنقدر نیست  

 

که کمرمان را خرد کند بلکه آنقدر است که ما را برای دعا  

 

به زانو در آورد. 

....................................................................... 

 

زندگی هنر نقاشی کردن است بدون استفاده از پاک کن 

 

جوری زندگی کن که اگر به گذشته برگشتی نیازی به  

 

پاک کن نداشته باشی. 

....................................................................... 

 

عیوب دیگران را نباید با انگشت کثیف نشان داد