حمد و سپاس خدایی را که تیر حتمی قضایش را هیچ 

 

سپری نمی شکند و لطف و محبت و هدایتش را هیچ  

 

مانعی باز نمی دارد. 

 

عید سعید قربان بر همگان گرامی باد.