چه کسی راست می گوید ؟  

 

آمار ذکر شده درباره انسان ها ، کشتی ها و هواپیماهای فراوانی که به طور اسرار آمیز در این بخش از جهان ناپدید شدهاند کاملا بستگی به افرادی داشته است که کار تعیین مختصات محل ناپدید شدن ها و ثبت جزئیات آنها را انجام داده اند.حتی درباره وسعت منطقه هم اتفاق نظر قاطعی وجود نداشته است ، به گونه ای که گستردگی آن را از پانصد هزار مایل مربع تا سه برابر این میزان متغیر دانسته اند. عده ای جزایر × آزور × خلیج مکزیک و هند غربی را نیز در قلمرو این پهنه قرار داده اند.  

گروهی از پژوهشگران با جست و جوی وقایع تاریخی ، رد حوادث اسرار آمیز این منطقه از اقیانوس اطلس را تا زمان سفر های اولیه دریانوردان اروپایی و حتی کریستف کلمب پی گرفته اند . آنان در نوشته های خود از جلبک های طویل و غول پیکری که به صورت انبوه در دریای × سارگاسو × می رویند و کشتی ها را در دام خود گیر می اندازند صحبت کرده اند. افرادی نظیر × روزنبرگ × با اشاره به این که طی قرن گذشته بیش از پنجاه فروند کشتی و بیست فروند هواپیما به قعر  

آب های مثلث برمودا فرو رفته اند ، بر اساس آمار خاطر نشان کرده اند که تنها در سال ۱۹۷۳ گارد ساحلی ایالات متحده آمریکا به بیش از ۸ هزار تماس کمک در منطقه پاسخ داده است .  

  ادامه دارد ...