آنکس که بداند و بداند که بداند

اسب خرد از گنبد گردون بجهاند   

 

آنکس که بداند و نداند که بداند

بیدار کنیدش که بسی خفته نماند 

 

آنکس که نداند و بداند که نداند

لنگان خرک خویش به منزل برساند   

 

آنکس که نداند و نداند که نداند

در جهل مرکب ابدالدهر بماند     

 از ابن یمین