دوستانی که داری و آنان را آزموده ای ، با قلاب های فولادین به جان و دل خود پیوسته نگه دار. 

 

شرف و شرافت مندی سرآمد تمام قوانین است. 

 

از دست دادن امیدهای پوچ و آرزوهای محال ، خود موفقیت و پیشرفت بزرگی محسوب می شود. 

 

عشق غالبا یک نوع عذاب است.اما محروم بودن از آن مرگ است.