هر شب در رویاهایم تو را می بینم

                      احساست می کنم اینگونه است که تو را می شناسم

 اینگونه باش

 علیرغم پیچ و خم های دور و فاصله ی کهکشانی که بین ماست

                      بیا و خودت را به تماشا بگذار

 اینگونه باش

 نزدیک دور هر کجا که باشی ایمانم را از دست نخواهم داد

       اگرچه شبها بسیار سخت اند ادامه خواهم داد و ادامه خواهم داد

عشق تنها یکبار برای هرکس می آید و برای تمام عمرش می آید

                                        و نخواهد رفت تا ما برویم

 عشق همان بود که با تو ورزیدم حقیقتأ همان یکبار

                          و از آن پس بدان آویختم

                                     و تا همیشه همه ی زندگیم با آن پیش خواهد رفت

 تو اینجایی پس چیزی نیست که از آن بترسم

         و می دانم قلبم همچنان ادامه خواهد داد

 و ما تا ابد عاشق می مانیم

             عاشق جوان و ساده دل

                               و قلب من همچنان خواهد تپید

 و من اینها را در قلبم جاودانه نگه خواهم داشت و

                          قلبم همچنان ادامه خواهد داد...