همه را دوست دارم

            هم او را که ما را می بیند و انگار نمی بیند

                                          هم او را که تنها به نامی از او دل خوشیم

 هم او را که خداحافظ ما را می شنود و نمی شنود و بالا می رود

                          هم او را که سلام ما را شانه می اندازد بالا

                                                                  حتی هم او

 گرچه می دانستیم که او با خود خود هم نیست

                            چه رسد با من من

 او را هم از صمیم قلب دوست دارم

                      چرا که خاطره های قشنگ و زخمی این دل نامراد

                                               با او همه به سر شد

 همه را دوست میدارم حتی پاره های تنم را

                    که خطاها و پریشانی های مرا در می گذرند  و می بخشند

 محض رضای گلی که بو و عطر و لحن قشنگ مریم دارد

                            همه را دوست داشته باشیم