با تو بوده ام.همیشه و در همه جا با تو نفس کشیده ام.

 با چشمان تو دیده ام. مرا از تو گریزی نیست.

چنان که جسم را از روح و زمین را از آسمان. تو دلیل حیات من بوده و هستی

 و چنان با این دلیل زیسته ام که باور کرده ام علت بودن من تو هستی.

 پاسخ من به آغاز و پایان زندگی این است:

                                 همیشه با تو

                          از کتاب ( همیشه با تو ) فهیمه رحیمی