جای همتون خالی امشب رفته بودم کنسرت احسان خواجه امیری. واسه همین میخوام یکی از شعراش که خیلی دوست دارمو بنویسم.

                                          سلام آخر

  سلام ای غروب غریبانه ی دل

  سلام ای طلوع سحرگاه رفتن

  سلام ای غم لحظه های جدایی 

  خداحافظ ای شعر شبهای روشن 

  خداحافظ ای قصه ی عاشقانه  

  خداحافظ ای آبی روشن عشق

  خداحافظ ای عطر شعر شبانه

  خداحافظ ای همنشین همیشه 

 خداحافظ ای داغ بر دل نشسته

 تو تنها نمی مانی ای مانده بی من

 تو را می سپارم به دلهای خسته

 تو را می سپارم به دامان دریا

 اگر شب نشینم اگر شب شکسته

 تو را می سپارم به رویای فردا

 به شب می سپارم تو را تا نسوزد

 به دل می سپارم تو را تا نمیرد

 اگر چشمه ی واژه از غم نخشکد

 اگر روزگار این صدا را نگیرد

 خداحافظ ای برگ و بار دل من

 خداحافظ ای سایه سار همیشه

 اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم

 خداحافظ ای نوبهار همیشه