سپاس از آن خداست و سپاس حق اوست.

  پناه می برم به او از شر خودم که نفس ، بسیار به بدی

  وادار کند آدمی را جز آنکه مهر ورزد به پروردگار

  و پناه می برم به او از شر شیطان که خواهد گناه به گناهانم افزاید

  بار خدایا ! اصلاح کن از برایم آخرتم را که آن خانه ی پایدار من است

  و آن در برابر مجاورت افراد پست گریزگاهی برای من است

  و نیرویی ده به من تا از گناهان حذر کنم و بیامرز گناهان پیشین مرا

 که همانا تنها تو آمرزنده و مهربانی.